×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çift Anadal Programı

Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye bu lisans programına ek olarak yine Üniversitede başka bir lisans programına da eş zamanlı devam hakkı tanınabilir. Bu ikinci lisans programına çift anadal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 • Çift anadal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB tarafından ilan edilir. Başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar ÖİDB’ye yapılır. Öğrenci aynı anda en fazla üç çift anadal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.
 • Başvuru yapmak isteyen öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken
  üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılın başında¸ anadal önlisans diploma programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında olması gerekmektedir.
 • Başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm kredili/kredisiz derslerden başarılı not almış olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,50) olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta, başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması, bu koşulu sağlamayanlar için çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması gerekmektedir.
Başvurular bu Çankaya Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi‘nde yer alan koşullar çerçevesinde ÖİDB tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvurular, başvurulan çift anadal programını yürüten bölümün/programın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır.
 • Çift anadal programını yürüten bölümün/programın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin anadal programında almış olduğu dersler çift anadal programına sayılabilir. Ancak çift anadal programına sayılacak derslerin yerine çift anadal programını yürüten bölüm/program tarafından belirlenecek başka dersleri alması gerekir. Ders sayım işleminde;
  a) İntibak formu düzenlenir,
  b) İntibak formunda öğrencinin anadal programında almış olduğu veya muaf olduğu
  derslerden çift anadal programına sayılacak olanlar belirtilir,
  c) Programa sayılan dersler öğrencinin çift anadal programı not ortalaması hesaplamalarına katılır.
 • Başvurulara ait değerlendirme sonuçları ÖİDB tarafından ilan edilir
 • Anadal programı genel not ortalaması 100 üzerinden 65 (4 üzerinden 2,25) in altına düşen öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir.
 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (4 üzerinden 2,50) olması gerekir.
 • Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin çift anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e (4 üzerinden 2,25) kadar düşebilir. Çift anadal genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 70’in (4 üzerinden 2,50) altına düşen öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir.
 • Çift anadal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir.
 • Anadal programından izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır.
 • Çift anadal programı öğrencileri sadece anadal programında başarı sıralamasına alınır.
 • Çift anadal programını izleyen öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programlarına ait önlisans/lisans diplomaları verilir.
 • Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez.
 • Çift anadal programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir. Çift anadal not çizelgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır.
 • İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir.

Yandal Programı

Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye bu lisans programına ek olarak yine Üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan bir yandal programına devam hakkı tanınabilir. Yandal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yandal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 • Yan dal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB tarafından ilan edilir.
 • Öğrenci aynı anda en fazla üç yan dal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.
 • Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç altıncı yarıyılın başında olması gerekmektedir.
 • Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili/kredisiz derslerden başarılı not almış olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 (4 üzerinden 2,25) olması gerekmektedir.
Başvurular Çankaya Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi‘nde yer alan koşullar çerçevesinde ÖİDB tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvurular, başvurulan yan dal programını yürüten bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır.
 • Programa sayılan dersler öğrencinin yan dal programı not ortalaması hesaplamalarına katılır.
 • Başvurulara ait değerlendirme sonuçları ÖİDB tarafından ilan edilir.
 • Öğrenciler yan dal programına kabul edildikleri ilk yarıyıldan itibaren ders/derslere kayıt yaptırmak  zorundadırlar.
 • Öğrencilerin ana dal ve yan dal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.
 • Anadal programı genel not ortalaması 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,00) ın altına düşen öğrencinin yan dal programından ilişiği kesilir.
 • Öğrencinin yan dal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4 üzerinden 2,00) olması gerekir.
 • Yan dal programı genel not ortalaması yan dal programında ders aldığı iki yarıyıl üst üste 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,00) ın altında kalan öğrencinin yan dal programından ilişiği kesilir.
 • Yan dal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından ilişiği kesilir.
 • Anadal programından izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yan dal programında da izinli sayılır.
 • Yan dal programı öğrencileri sadece anadal programında başarı sıralamasına alınır.
 • Yan dal programını izleyen öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programlarına ait lisans diplomaları verilir.
 • Yan dal programını tamamlayan öğrenciye, ana dal programından mezuniyet hakkını elde etmeden yan dal programının sertifikası verilmez.
 • Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda yan dal programının derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.
 • Anadal ve yan dal programları stajları, bölümler arası karşılıklı anlaşma çerçevesinde yürütülür.
 • Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, programdan ayrıldığı yarıyıla kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yan dal programı da veriliyorsa ve öğrenci yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yan dal programına ait sertifikayı almak üzere programı yürüten bölüme başvuru yapabilir. Öğrenci eğer yan dal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlamak için yine başvuruda bulunarak yan dal programına devam edebilir.
 • Yan dal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez.
 • Yan dal programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir. Yan dal not çizelgesinde yan dal programının tüm dersleri yer alır. 
 • Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve ön lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
 • İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir.