NEWS

Undergraduate Program Qualifications / Lisans Program Yeterlilikleri

Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to Mechanical Engineering; ability to use theoretical and applied information in these areas to model and solve Mechanical Engineering problems.
Makine Mühendisliği ile ilgili matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak Makine Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme becerisi.

Ability to identify and define complex Mechanical Engineering problems; ability to select and apply proper analysis tools and modeling techniques for formulating and solving such problems.
Karmaşık Makine Mühendisliği problemlerini saptama ve tanımlama becerisi; bu problemleri formülizasyonu ve çözümü için uygun analiz araçlarını ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.

Ability to design a complex system, process, product or a machine under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the requirements; ability to apply modern design methods for this purpose.
Karmaşık bir sistemi, süreci, ürünü ya da makineyi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

Ability to devise, select, and use modern techniques and computing tools needed for Mechanical Engineering practice; ability to employ and make use of information technologies effectively with the use of engineering design software.
Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; mühendislik tasarım programları vasıtasıyla, bilgi teknoloijlerini etkin bir şekilde kullanmak ve değerlendirmek.

Ability to design and devise experimental setup, conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating Mechanical Engineering problems.
Makine Mühendisliği problemlerini incelemek için deney düzenekleri tasarlama ve kurma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Ability to search databases and other information sources effectively; ability to identify and extract effectively the required information and knowledge from literature and other sources.
Veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde araştırma becerisi; gerekli bilgileri literatür ve diğer kaynaklar içinde tespit etme ve etkin bir biçimde çıkarma becerisi.

Ability to work efficiently in teams; ability to collaborate effectively in intra-disciplinary and multidisciplinary teams; ability to take responsibility within teams.
Takım içinde verimli bir şekilde çalışabilme becerisi; disipliniçi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde işbirliği yapabilme becerisi; takım içinde sorumluluk alabilme becerisi. 

Ability to work individually, to take independent initiatives, and to create original inferences.
Tek başına çalışma, bağımsız insiyatif alabilme, özgün sonuçlar yaratabilme becerisi.

Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing.
Türkçe’yi etkin bir biçimde kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi.

Knowledge of a minimum of one foreign (English in particular) at a fluency level enough to follow easily Mechanical Engineering knowledge presented in that language and enough to communicate effectively with collogues.
En az bir yabancı dili (özellikle İngilizce) o dilde  sunulan Makine Mühendisliği bilgisini kolayca takip etmeye ve meslektaşlarıyla etkin bir biçimde iletişim kurabilmeye yeterli olacak akıcılık düzeyinde bilme.

Ability to report the findings, conclusions and interpretations related to a project work, ability to write technical reports, to prepare and conduct effective presentations.
Bir proje ile alakalı çıktıları, sonuçları ve yorumları raporlayabilme becerisi; teknik raporlar yazabilme, etkin bir biçimde sunum hazırlama ve yapma becerisi.

Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to keep continuously self improved.
Hayat boyu öğrenme ihtiyacının farkında olma; bilgiye erişebilme becerisi; bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kişisel gelişimi sürdürebilme.

Awareness of professional and ethical responsibility issues.
Profesyonel ve etik sorumluluk konularında farkındalık.

Capability to grasp business life practices such as project management, risk management, change management and strategic management.
Proje yönetimi, risk yönetimi, değişim yönetimi ve stratejik yönetim gibi iş hayatı uygulamalarını kavrama kabiliyeti.

Awareness of environmental issues, occupational safety and health, and their legal consequences. Knowledge about contemporary issues and the global and social effects of engineering practices; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
Çevre konusunda, iş sağlığı ve güvenliği ve bunların yasal sonuçlarında konularında farkındalık; güncel konular ve mühendislik uygulamalarının küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin yasal sonuçları hakkında farkındalık.

Awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable development.
Girişimcilik, yenilik ve sürdürülebilir gelişme konularında farkındalık.